හඳුන්වා දීමේ වැඩසටහන
අපගේ ප්‍රධාන සැලැස්ම
සේවාවන්
පවුල් වලට සහාය වීම​
කුසලතා වර්ධනය
යොවුන් වැඩසටහන්
අධ්‍යාපනය​
සෞඛ්‍යය​
අපගේ මෙහෙවර
අපගේ මෙහෙවරහි මූලික අරමුණ වන්නේ දරුවන්ට
උසස් මට්ටමේ මුල් අධ්‍යාපන සේවාවන් දරුවන්ට
ලබා දීමය​. ඒවා සැපයෙන්නේ ආරක්‍ෂිත අරපරිස්සම්
සහිත පෝෂණ හිතකාමී පරිසරයක යි. එවැනි පරිසරයක්
විසින් දරුවාගේ සාමාජික භාවික කායික සහ විඥ්ඥාපන
වර්ධනය සහ දක්‍ෂණා ත් වර්ධනය කෙරේ. ඒවා වර්ධනය
කරන්නේ උචිත අත්දැකීම් මඟිනි. එක් එක් දරුවාගේ
සංස්කෘතික හා භාෂා උරුමය දෙපාර්ථමේන්තුව විසින්
අනුමත කෙරේ.