අතීතය
මතකයෙන් බිඳක්
මෙය ආරක්‍ෂක හා නාගරික සංවර්ධනය පිළිබඳ අමාත්‍යංශයේ අංක එල්-02411 යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇත​.

දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ

YatirawanaSomanandaDahamSevaneSingiththo

Children Society

-Re.No 452-

Sri Sunanda Daham Sevane Singiththo Children Society -Re.No 455-

Pannala Road, Wattegama.

 WattegamaSri SumanaJothiDahamSevaneSingiththo

 Children Society

-Re.No 135-

 

Sri BuddhapriyaDahamSevaneSingiththoChildren Society

-Re.No048-

Wagolla, PuranaBomaluwaViharaya, Devid Road,Wtapuluwa.

 

 

Sri MahaMahendraDahamSevaneSingiththoChildren Society

-Re.No435-

VidyasagaraPirivena, Hirikaduwa, Manikhinna.

 

 

Sri MahaMahendraDahamSevaneSingiththoChildren Society

-Re.No435-

VidyasagaraPirivena, Hirikaduwa, Manikhinna.

 

 

The first "Daham Sevane Singiththo" members

at Bodhirajaramaya of army head quarters in

Panagoda.  (1990)

Years 1990-1992-1993-1994-1995

Sri PagnnasaraDahamSevaneSingiththo

Children Society

-Re.No450-

AshokaramaViharaya, Makkanigama, Kundasalaya

 

 

Sri GothamaDahamSevaneSingiththo

Children Society

-Re.No728-

Thalapitiya, Uduwela, Kandy

 

 

Sri SugathaBosathDahamSevaneSingiththo

Children Society

-Re.No729-

 

 

ManikhinaHeepitiya SamadhiDahamSevane

SingiththoChildren Society

-Re.No434-

 

 

Sri SudharshanaramayaDahamSevaneSingiththo

Children Society

-Re.No004-

Malabe.

 

 

Year-1992

(MawupiyaPadanama)the Parental Foundation

The Organizer Mr.Rathnasiri Fernando

The President Mr.U.A.P.Gunawardena

The SecretaryMr.SunilLiyanarachchi

The treasurer Mrs.S.M.Pushpa Fernando

The S.PresidentMrs.LakshmiAdhikari

The S.SecretaryMrs.JankeeKulasuriya

 

The Committee members

Mrs.P.LYasawathi

Mr.DayaGunawardena

Mrs.SeelawathiKariyawasam

Mrs. A.V.KarunawatheePerera

Mrs.K.M.D.Karunawathee

Mrs.SakunthalaRajapaksha

Mrs.HemalathaLiyanage

 

Year-1992

The DahamSevane Singiththo Children Society

The Organizer VarunaChandranathWeerasuriya

The President RashmiGunawardena

The Secretary KumuduSumedaSanjeewani

The treasurer PriyadarshaAlwitigala

The S.PresidentDimuthuShyamaleeAththanayake

The S.SecretaryWarandiWathsalaLiyanarachchi

 

The Committee members

PradeepaJayasekara

ChamaleeSureni

AsankaNuwan

AthulaMolligoda

V.Indika

SugandhiShashikala

AchalaPriyanganiMolligoda

මෑත යුගයේ පොත්
daham_sevane_singiththo002007.jpg daham_sevane_singiththo002005.jpg daham_sevane_singiththo002003.jpg
Our Members
(Years 1990-1992-1993-1994-1995)

Ven.VahigalaKassapaThera–
The Consultantof the Head Office

Ven.Dr.NeluwakandeGnananandaThera–
The Director, Anuradhapura District
 
Ven.Kottawe Nanda Thera–
The Director Colombo District


Ven.WattegamaVajiraBuddhiThera–
The Director of Kandy District

Ven.AthapatthukandeAmarawanshaThera–
The Director Galle District

Ven.KalugamuweNaradaThera–
The Director (Media)Gampaha District
 
Ven.PallegamaVajiragunanaThera–
The Provincial Director Pathadumbara

Ven.DambaraweDharmathilakaThera -
The Provincial Director Kandy

Hon.AnandaHeenkenda–
The Consultant Kandy

Mrs.NilminiLakmali–
The Organizer,Kandy

Mr.Nimal P. Wattegedara–
The Provincial Director Ududumbara


Mr.P.W.KithsiriPremarathneWeerasinghe–
The Provincial Director Kundasale

Mrs.JayaniNilminiDahanayake–
The Provincial Director Harispaththuwa

Mrs.PremaWickramasinghe–
The Coordinator & Organizer YatirawanaSomananda
DahamSevaneSingiththo Pathdumbara

Mr.AjithWickramanayake–
The Organizer Sri Buddhapriya
DahamSevaneSingiththo Watapuluwa

Mrs.RohiniGunathilaka–
The Organizer Sri Ashokaramastha
DahamSevaneSingiththo Makkanigama

Mr.SunimalJayalath Kumara –
The Dancing Teacher DahamSevaneSingiththo
Head Office

Mrs.IyanthiJayawardena–
The Organizer Sri Bodhirajaramasthana
DahamSevaneSingiththo Hathamuna
 
Mrs.ShamaWijethilaka–
The Organizer Galpihilla

Mr.JayasriWijayarathne–
The Producer DahamSevaneSingiththo
Chldren TV Proram

sri lankan flag daham_sevane_singiththo001003.jpg daham_sevane_singiththo001001.jpg
WWW.DAHAMSEVANESINGITHTHO.ORG.LK
මුල් පිටුව
දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ
දහම් බ්ලොගය
පුවත්
සේවාවන්
අප ගැන
නිර්මාතෘ
අතීතය
පරිපාලනය​
රූපවාහිණී වැඩසටහන්
පුවත්පත් විස්තර
මිහිර පුවත්පත​
අපට සහය දෙන්නන්
අපව අමතන්න​
ළමා පිටුව
ඡායාරූප සහ වීඩියෝ
ප්‍රකාශන හිමිකම © 2013දහම් සෙවණේ සිඟිත්තෝ සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.
| නිර්මාණය කිරීම.
daham_sevane_singiththo001005.jpg
අපට අනුග්‍රහය
දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ
ළමා සංවර්ධන පදනමේ නිර්මාතෘ