පරිපාලනය

දහම් සෙවණේ සිඟිත්තෝ සංවිධානයට දහස් ගණන් දරුවෝ සහභාගී වෙති. මේ සංවිධානයේ මුඛ්‍ය අදහස් ක්‍රියා කරවන අය පිළිබඳව තවත් විස්තර දැනගනු මැනවි.
THE INTERNATIONAL ADVISOR
VEN DR. BHODAGAMA CHANDIMA THERA
SRI LANKAN CO-ORDINATOR
VEN GODAUDA ARIYADHAMMA THERA
SRI LANKAN CO-ORDINATOR
VEN KALUGOMUWE NARADA THERO


THE FOUNDER AND THE PRESIDENT,
VEN SUDUHUMPOLA WIMALASARA THERA
Co-ordinater Ven. Narada
ජීවන චරිතය
sri lankan flag
VEN.DR. PALLEWELA SARADA THERO
THE SECRETARY OF THE
MANAGEMENT COMMITTEE
daham_sevane_singiththo003005.jpg daham_sevane_singiththo003003.jpg
WWW.DAHAMSEVANESINGITHTHO.ORG.LK
මුල් පිටුව
දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ
දහම් බ්ලොගය
පුවත්
සේවාවන්
අප ගැන
නිර්මාතෘ
අතීතය
පරිපාලනය​
රූපවාහිණී වැඩසටහන්
පුවත්පත් විස්තර
මිහිර පුවත්පත​
අපට සහය දෙන්නන්
අපව අමතන්න​
ළමා පිටුව
ඡායාරූප සහ වීඩියෝ
ප්‍රකාශන හිමිකම © 2013දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ සියළු හිමිකම් ඇවිරිණි.
| නිර්මාණය කිරීම.
daham_sevane_singiththo003002.jpg
අපට අනුග්‍රහය​
දහම් සෙවනේ සිඟිත්තෝ
ළමා සංවර්ධන පදනම
නිර්මාතෘ සහ සභාපති
සම්බන්ධී කාරක
පරිපාලනය